نوشته شده توسط admin دسته: خبر
نمایش از 28 مهر 1390 بازدید: 969
پرینت

اساسنامه

الف‌ ـ كليات‌:

 ماده‌ يك‌:  نام‌ حزب‌ عبارتست‌ از «حزب‌ سبز» كه‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار «حزب‌» ناميده‌ مي‌شود.

  ماده‌ دو:  دفتر مركزي‌ حزب‌ در تهران‌ به‌ نشاني‌ زير مي‌باشد: تهران‌ ـ صندوق‌ پستي‌ 176-14565

  ماده‌ سه‌ :  گستره‌ فعاليت‌ حزب‌ در داخل‌ كشور خواهد بود.

 ماده‌ چهار :  مدت‌ فعاليت‌ از سال‌ تأسيس‌ (1378) براي‌ مدت‌ نامحدود مي‌باشد.

     ب‌ ـ تشكيلات‌:

 ماده‌ پنج‌ :  اركان‌ و تشكيلات‌ حزب‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

                 ـ هيأت‌ مؤسسين‌

                 ـ كنگره‌

                 ـ شوراي‌ نخبگان‌

                 ـ شوراي‌ مركزي‌

             ـ دبير كل‌

                 ـ هيأت‌ اجرائي‌

                 ـ واحد

                ـ شعبه‌

                 ـ حوزه‌

                 ـ عضو

                 ـ هوادار

  ماده‌ شش‌ : هيأت‌ مؤسس‌ متشكل‌ از پنج‌ نفر بشرح‌ زير مي‌باشد كه‌ براساس‌ مدت‌ مقرر شده‌ در اين‌ اساسنامه‌ فعاليت‌ مي‌نمايند:

          ـ دكتر اميدوار رضائي‌ 2ـ مهندس‌ حسين‌ كنعاني‌ مقدم‌ 3ـ دكتر محمد ابراهيم‌ مداحي‌ 4ـ يوسف‌ داودي‌ 5ـ ابوالفضل‌ حسن‌ بيگي‌

 تبصره‌:  هيأت‌ مؤسس‌ در نخستين‌ جلسه‌، هيأت‌ رئيسه‌ را مركب‌ از رئيس‌ و منشي‌ تا تشكيل‌ شوراي‌ مركزي‌ انتخاب‌ مي‌كند.

   ماده‌ هفت‌ :  وظائف‌ هيأت‌ مؤسس‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

           ـ تهيه‌ و تصويب‌ مرامنامه‌ و اساسنامه‌

          ـ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مركزي‌ تا قبل‌ از تشكيل‌ كنگره‌

          ـ تعيين‌ دبير اجرائي‌ تا تعيين‌ دبير كل‌

           ـ تشكيل‌ نخستين‌ كنگره‌ پس‌ از يك‌ سال‌ از تأسيس‌ حزب‌ (صدور پروانه‌ فعاليت‌ )

   ماده‌ هشت‌ :  كنگره‌ متشكل‌ از كليه‌ اعضاء حزب‌ و اعضاي‌ شوراي‌ نخبگان‌، هيأت‌ اجرائي‌ و مسئولين‌ شعب‌ در سطح‌ كشور مي‌باشد.

   تبصره‌:  كنگره‌ سالي‌ يكبار تشكيل‌ مي‌شود و در صورت‌ ضرورت‌ به‌ تشخيص‌ شوراي‌ مركزي‌ بصورت‌ فوق‌ العاده‌ تشكيل‌ خواهد شد.

   ماده‌ نه‌ :  وظائف‌ كنگره‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ مركزي‌

 ـ بررسي‌ گزارش‌ سالانه‌ شوراي‌ مركزي‌ و بازرسان‌

  ماده‌ ده‌ :  شوراي‌ نخبگان‌ بعد از كنگره‌ عالي‌ترين‌ مرجع‌ تشكيلاتي‌ حزب‌ است‌ كه‌ حداكثر داراي‌ يكصد عضو مي‌باشد.

  تبصره‌ 1 :  كليه‌ اعضاي‌ شوراي‌ مركزي‌ عضو شوراي‌ نخبگان‌ مي‌باشند.

  تبصره‌ 2 :  ساير اعضاي‌ شوراي‌ نخبگان‌ با رأي‌ اكثريت‌ نسبي‌ كنگره‌ تعيين‌ خواهند شد.

  ماده‌ يازده‌ :  وظائف‌ شوراي‌ نخبگان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

 ـ سياستگذاريهاي‌ كلان‌ حزب‌

 ـ موضع‌ گيريهاي‌ اساسي‌

 ـ ارائه‌ راهكارهاي‌ مهم‌

  ماده‌ دوازده‌ :  شوراي‌ مركزي‌ 14 عضو دارد:

 ـ دبير كل‌ و سخنگوي‌ حزب‌

 ـ معاون‌ اول‌ (مركزي‌

 ـ معاون‌ دوم‌ (غرب‌ و شمال‌ غرب‌

ـ معاون‌ سوم‌ (جنوب‌

 ـ معاون‌ چهارم‌ (شرق‌

 ـ معاون‌ پنجم‌ (شمال‌

 ـ معاون‌ ششم‌ (روابط‌ بين‌الملل‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ بودجه‌ و مالي‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ جوانان‌ و هواداران‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ فرهنگي‌ و تبليغات‌

ـ مسئول‌ كميته‌ ارتباطات‌ و روابط‌ عمومي‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ نشريات‌ و آموزش‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ بازرسي‌ و حقوقي‌

 ـ مسئول‌ كميته‌ اداري‌ و منشي‌ شوراي‌ مركزي‌

 وظائف‌ شوراي‌ مركزي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌.

 ـ انتخاب‌ اعضاي‌ شوراي‌ نخبگان‌ و دبير كل‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌

ـ تصويب‌ ساختار تشكيلاتي‌

 ـ تصويب‌ سياستها و برنامه‌ حزب‌

 ـ تصويب‌ آئين‌نامه‌ها و شرح‌ وظائف‌ و اختيارات‌ كليه‌ رده‌ها

 ـ تصويب‌ بودجه‌ سالانه‌

 ـ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ رده‌ها

 ـ تشكيل‌ كنگره‌

 ـ اتخاذ مواضع‌ جاري‌ حزب‌

                تبصره‌ 1 :  اعضاي‌ شوراي‌ مركزي‌ تا تشكيل‌ كنگره‌ با رأي‌ اكثريت‌ نسبي‌ هيأت‌ مؤسس‌ به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و اعضاء هيأت‌ مؤسس‌ عضو ثابت‌ با مسئوليت‌ معاون‌ در شوراي‌ مركزي‌ مي‌باشند.

                 تبصره‌ 2 :  جلسات‌ شوراي‌ مركزي‌ با حضور 3/2 اعضاء رسميت‌ مي‌يابد و مصوبات‌ آن‌ با رأي‌ اكثريت‌ نسبي‌ معتبر است‌.

                 تبصره‌ 3 :  تا تعيين‌ دبير كل‌، دبير اجرائي‌ كه‌ از مؤسسين‌ مي‌باشد مسئوليتهاي‌ دبير كل‌ را بعهده‌ دارد.

 ماده‌ سيزده‌ :  عالي‌ترين‌ مقام‌ اجرائي‌ حزب‌، دبير كل‌ است‌ و وظائف‌ او به‌ شرح‌ زير است‌:

  ـ تعيين‌ دستور جلسه‌ و اداره‌ جلسات‌ شوراي‌ مركزي‌

  ـ اجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌ نخبگان‌ و شوراي‌ مركزي‌

  ـ سخنگويي‌ و اعلام‌ مواضع‌ حزب‌

   ـ صدور دستورالعملهاي‌ اجرائي‌

   ـ عزل‌ و نصب‌ مسئولين‌ واحدها و دبيران‌ حزب‌ در استانها پس‌ از تأييد شوراي‌ مركزي‌

   ـ ايجاد هماهنگي‌ بين‌ واحدها و رده‌ها

   ـ ارائه‌ گزارش‌ به‌ شوراي‌ نخبگان‌ و شوراي‌ مركزي‌

   ماده‌ چهارده‌ :  هيأت‌ اجرائي‌ متشكل‌ از مسئولين‌ كميته‌ها است‌ و وظائف‌ آن‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 ـ انجام‌ كليه‌ امور محوله‌ از سوي‌ دبير كل‌

   ـ ارائه‌ پيشنهادهاي‌ اجرائي‌ به‌ دبير كل‌

  ـ رسيدگي‌ به‌ تقاضاي‌ عضويت‌ و تصويب‌ آنها

   ـ بررسي‌ اظهارات‌ و پيشنهادهاي‌ دبير كل‌

   ـ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌

   ـ تهيه‌ بولتن‌هاي‌ فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌

 ماده‌ پانزده‌ :  واحد جزئي‌ از ساختار تشكيلاتي‌ حزب‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با فعاليتهاي‌ مختلف‌ حزب‌ تشكيل‌ مي‌شود و با تأييد شوراي‌ مركزي‌ مي‌تواند كانون‌ يا سازمانهاي‌ متناسب‌ را در زير مجموعه‌ خود تشكيل‌ دهد.

                 ماده‌ شانزده‌ :  شعبه‌ جزئي‌ از ساختار تشكيلاتي‌ حزب‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با جغرافياي‌ اجتماعي‌ و اقليمي‌ تشكيل‌ و از   تجمع‌ چند حوزه‌ ايجاد مي‌گردد.

                 ماده‌ هفده‌ :  حوزه‌ كوچكترين‌ رده‌ تشكيلاتي‌ حزب‌ است‌ كه‌ حداقل‌ داراي‌ 5 عضو مي‌باشد.

                 تبصره‌ 1 :  تعداد واحدها، شعب‌، حوزه‌ها و چگونگي‌ انجام‌ فعاليت‌، وظائف‌ و اختيارات‌ آنها را آئين‌نامه‌ مشخص‌ مي‌كند.

                 تبصره‌ 2 :  مركز اصلي‌ حزب‌ در تهران‌ به‌ آدرس‌ صندوق‌ پستي‌ 176-14565 است‌ و در صورت‌ لزوم‌ مي‌تواند با تصويب‌ وزارت‌ كشور در ساير مناطق‌ شعبه‌، دفتر و يا نمايندگي‌ داير نمايد.

                 ماده‌ هجده‌ :  عضو، فردي‌ است‌ كه‌ ضمن‌ اعتقاد راسخ‌ به‌ مرامنامه‌، اساسنامه‌، مواضع‌ و خط‌ مشي‌ حزب‌ داراي‌ ويژگيهاي‌ زير نيز باشد:

 برخورداري‌ از حسن‌ شهرت‌

 ـ عدم‌ عضويت‌ در ساير گروههاي‌ سياسي‌

 ـ پذيرش‌ مسئوليت‌ يا انجام‌ فعاليت‌ در رده‌هاي‌ مختلف‌ حزب‌

 تبصره‌ :  گروهها و اعضاء وابسته‌ به‌ آن‌ التزام‌ خود را نسبت‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ بيان‌ مي‌دارند.

             ماده‌ نوزده‌ :  هرگونه‌ تغييري‌ در مفاد اساسنامه‌، اعضاي‌ شوراي‌ نخبگان‌، شوراي‌ مركزي‌ و هيأت‌ اجرائي‌ بايد به‌ تصويب‌ كميسيون‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ احزاب‌ برسد

 تبصره‌ 1 :  با توجه‌ به‌ اينكه‌ گروههاي‌ سياسي‌ ماهيتاً غير تجاري‌ بوده‌ و نمي‌توانند اعمال‌ تجاري‌ و يا بانكي‌ انجام‌ دهند لذا حزب‌ هيچگونه‌ اشتغال‌ به‌ عمليات‌ تجاري‌ و بانكي‌ نخواهد داشت‌.

                 تبصره‌ 2 :  نحوه‌ پذيرش‌ اعضاء مطابق‌ آئين‌نامه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ مركزي‌ مي‌رسد.

                 ماده‌ بيست‌ :  تأمين‌ منابع‌ مالي‌ از طريق‌ حق‌ عضويت‌ اعضاء و كمكهاي‌ مالي‌ مردمي‌ و ساير درآمدهاي‌ مشروع‌ و قانوني‌ حزب‌ مي‌باشد.

تبصره: درآمد و هزينه هاي حزب در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارائه مي شود.

ماده بيست ويك: در صورت درخواست شوراي مركزي و تصويب كنگره مبني بر انحلال حزب، شوراي نخبگان هياتي را مركب از 3 تا 5 نفر بعنوان هيات تسويه تعيين تا به مسائل مالي و ساير موضوعات حزب رسيدگي نمايد و گزارش خود را حداكثر ظرف مدت يكماه جهت اتخاذ تصميم مقتضي به اطلاع شوراي نخبگان خواهد رساند. آئين نامه نحوه درخواست انحلال حزب جداگانه تهيه و به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد.

تبصره: شوراي نخبگان پس از بررسي گزارش هيات تسويه و اخذ تصميم باطلاع وزارت كشور رسمآ انحلال حزب را اعلام خواهد نمود.

ماده بيست ودو: اين اساسنامه در 22 ماده و 14 تبصره در تاريخ 77/9/1 باتفاق آراي هيات موسس به تصويب رسيد