نوشته شده توسط admin دسته: خبر
نمایش از 28 مهر 1390 بازدید: 2268
پرینت

 

 

بسمه تعالی

 

اساسنامه حزب سبز

فصل اول : كليات

ماده 1 : .حزب سبز . تشكلي است كه به استناد قانون فعاليت نحوه احزاب  و گروه های سیاسی و آئين نامه آن تشكيل شده و در اين اساسنامه به اختصار .... حزب. ناميده مي شود.

ماده 2 : محدوده جغرافيايي فعاليت .....ملی... مي باشد.

ماده 3 : مركز اصلي.....تهران .... در .....شهرک غرب فاز 4 خ فلامک شمالی خ سیزدهم پلاک 35... است و در صورت لزوم مي تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده 10در استانها شعبه و  در شهرستانها با اطلاع فرمانداری دفتر ايجاد نمايد.

تبصره 1: نشاني دفتر مركزي و شعب و دفاتر و تغييرات بعدي آنها به اطلاع وزارت كشور خواهد رسيد در غير اين صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مركزي و شعب و دفاتر شهرستانی. حزب.... نمي تواند در اماكن دولتي و مسكوني استقرار يابد.

ماده 4 : ... حزب.. التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام مي دارد.

 

فصل دوم : عضويت

ماده 5: شرايط عضويت :

 1ـاعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي و ولایت مطلقه فقیه

2ـ تابعيت ايرانی

3ـ پذيرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

4ـ عدم سوء پیشینه کیفری موثر با لحاظ تبصره ماده 6

5ـ سن حداقل 18 سال تمام

تبصره: تشخيص موارد فوق تا قبل از برگزاري مجمع عمومي تأسيس به عهده هيأت مؤسس و پس از آن به عهده شوراي مركزي خواهد بود.

ماده 6: انواع عضويت :

1ـ عضو حزب : داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.

2ـ عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس،شورای مرکزی،دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می باشند.

تبصره : عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

 

ماده 7: خاتمه عضويت در موارد زير امكان پذير است :

1ـ استعفاء بصورت كتبي

2ـ اخراج بنا به درخواست اكثريت اعضاي شوراي مركزي يا حداقل  اعضاي اصلي .... حزب.. و تصويب مجمع عمومي

3ـ فوت 

4ـ از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مندرج در ماده 5

5ـ حكم قطعي دادگاه صالحه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي

تبصره:اعضای موثر احزاب منحل شده ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است به مدت 5 سال از حق تاسیس و یا عضویت در احزاب محروم می باشند.

 

فصل سوم : تشكيلات و اركان

ماده 8: هيأت مؤسس  اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند و داراي اختيارات زير مي باشند :

1ـ انجام كليه مقدمات تأسيس

2ـ دعوت براي برگزاري مجمع عمومي تأسيس تشكل حداكثر 6 ماه پس از صدور مجوز تأسيس حزب  

3ـ انجام وظايف اركان ... حزب.. تا برگزاري مجمع عمومي تأسيس  

4ـ پذيرش عضويت متقاضيان تا قبل از برگزاري مجمع عمومي تأسيس   

5- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی  مطابق ماده 6 قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره  : هيأت مؤسس داراي رئيس ، نايب رئيس و خزانه دار خواهد بود.

ماده 9 :  اركان ... حزب. عبارتند از :  

1ـ هیات موسس

2-مجمع عمومي

3ـ شوراي مركزي

4ـ دبيركل

5ـ بازرسان

6ـ مسئولین شعب استانی

ماده 10 : مجمع عمومي بالاترين رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. حدنصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.

 تبصره 1: مجمع عمومي عادي سالي يكبار و حداقل يكماه قبل از پايان دوره مسئوليت شوراي مركزي يا بازرسان برگزار مي شود . مجمع عمومي فوق العاده در موارد لزوم و با پيشنهاد  اعضاي شوراي مركزي يا اعضاي اصلي با دستورکار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار مي شود.

تبصره 2: در صورتي كه مجمع عمومي در نوبت اول به حدنصاب نرسد مجمع عمومي نوبت دوم حداقل دو هفته و حداكثر يك ماه بعد تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي نوبت دوم با حضور هر تعداد  از ا عضای اصلي رسميت مي يابد و اعتبار تصويب هر موضوعي در آن مانند مجمع عمومي نوبت اول خواهد بود.

تبصره 3: دعوت براي شركت در مجمع عمومي از طريق اعلان در روزنامه كثير الانتشار يا دعوت كتبي یا روش های نوین ارتباطی صورت مي گيرد. آگهي تشكيل مجمع عمومي نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در روزنامه تعيين شده درج خواهد شد يا دعوتنامه به آخرين نشاني اعلامي توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومي بايستي بطور كامل در آگهي يا دعوتنامه درج شود.

تبصره 4: حداقل دو هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماينده اي جهت نظارت اعزام شود.

تبصره 5: مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس ، نايب رئيس و منشي كه توسط اكثريت اعضاي حاضر در مجمع عمومي انتخاب مي شوند، اداره مي شود. هيأت رئيسه مجمع عمومي اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهي يا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي را مطابق فرم الگو تنظيم و همراه برگه مشخصات فردي منتخبين حداكثر يك هفته پس از برگزاري مجمع عمومي به وزارت كشور ارسال نمايد تا توسط كميسيون مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره 6 : در صورتي كه دبيركل و شوراي مركزي درمهلت مقرر اقدام به برگزاري مجمع عمومي ننمايد هيأت بازرسي اقدام به دعوت براي برگزاري آن خواهد نمود . در صورت عدم اقدام هيأت بازرسي  اعضاي اصلي مي توانند هيأتي را براي برگزاري مجمع عمومي تعيين نمايند . اقدامات مذكور بايستي با هماهنگي قبلي کمیسیون صورت گيرد . 

ماده 11: مجمع عمومي داراي وظايف زير مي باشد :

1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي براي مدت .. 3 سال و هيأت بازرسي براي مدت يكسال

2ـ قبول استعفاء يا عزل اعضاي شوراي مركزي و دبیرکل (در مواردی که دبیرکل منتخب مجمع عمومی می باشد)

3ـ تصويب انحلال . حزب... و انتخاب هيأت تصفيه با رعايت فصل ششم اساسنامه

4ـ تغيير در مرامنامه و اساسنامه . حزب... با رأي دو سوم اعضاي مجمع عمومي

5ـ تعيين خط مشي كلي و تصويب راهبردها و برنامه هاي كلان حزب....

6ـ استماع و رسيدگي به گزارش شوراي مركزي و بازرسان و بررسي عملكرد . حزب... در دوره گذشته

7ـ استماع گزارش دبيركل از روند فعاليت 

8ـ تصويب قطعنامه پاياني مجمع عمومي   

9ـ تصويب آئين نامه نحوه اداره مجمع عمومي با پيشنهاد شوراي مركزي

10ـ تصويب ترازنامه و بودجه حزب.

11ـ تعيين ميزان حق عضويت سالانه

12ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه حزب

تبصره 1: . حزب..موظف است تغییرات مرامنامه؛اساسنامه ؛شورای مرکزی ،دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغيير در مرامنامه ، اساسنامه  و ارکان حزب سبز... در صورتي معتبر است كه به تأييد كميسيون ماده 10 رسيده و در روزنامه رسمي درج شود. 

تبصره 2: عزل اعضاي شوراي مركزي بنا به پيشنهاد بازرسين يا درخواست clip_image008.gifاعضاي اصلي و با اطلاع قبلي کمیسیون در دستور كار مجمع عمومي قرار مي گيرد. و بايد به تصويب clip_image006.gifاعضاي اصلي مجمع عمومي برسد. در صورت عزل اعضاي شوراي مركزي ، مجمع عمومي براي مدت باقي مانده از دوره قانوني ، اقدام به انتخاب اعضاي جديد براي شوراي مركزي خواهد نمود. اعضايي كه از سوي مجمع عمومي از عضويت در شوراي مركزي عزل شده اند نمي توانند داوطلب عضويت در شوراي مركزي جايگزين شوند.

تبصره 3: حزب.. گزارش و مصوبات مجمع عمومي را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود .   

ماده 12: شوراي مركزي :

شوراي مركزي متشكل ازحداقل  7)نفر عضو اصلي و ..(حداقل3) نفر عضو علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي براي مدت ...سه... سال (حداكثر 3 سال ) انتخاب مي شوند. شوراي مركزي مسئوليت هدايت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد.

تبصره 1: در صورت فوت ، استعفا و يا عزل هر يك از اعضاي اصلي شوراي مركزي به ترتيب اعضاي علي البدل جايگزين خواهند شد.   

تبصره 2: جلسات شوراي مركزي حداقل هرماه يك بار و با حضور clip_image006.gif اعضا برگزار مي شود و مصوبات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر يك از اعضا در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه ( با تشخيص شوراي مركزي ) در حكم استعفا از شوراي مركزي محسوب شده و به ترتيب اعضاي علي البدل جايگزين خواهند شد. اعضاي علي البدل مي توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت نمايند .

تبصره 3: انتخاب مجدد اعضاي شوراي مركزي براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و شوراي مركزي موظف است حداقل يك ماه قبل از پايان دوره تصدي ، انتخابات شوراي مركزي جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.

تبصره4: نحوه تأسيس وفعالیت شعب استان و دفاتر شهرستانها بوسيله آئين نامه ی داخلی حزب كه در چارچوب قوانين و مقررات به تصويب شوراي مركزي مي رسد تعيين خواهد شد. 

ماده 13: اختيارات و وظايف شوراي مركزي :

1ـ انتخاب ، قبول استعفاء و عزل دبيركل( در مواردی که منتخب شورای مرکزی می باشد)

2- انتخاب ، قبول استعفاء و عزل اعضاي هيأت اجرايي ( مسئولين واحدها )

2ـ تدوين سياستهاي كلان ( در چارچوب مرامنامه و اساسنامه ) و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب

3ـ پيشنهاد آئين نامه ها و دستورالعمل هاي . حزب... به مجمع عمومي براي تصويب

4ـ نظارت برعملكرد هيأت اجرايي

5ـ موافقت با تأسيس شعب استانی و دفاتر شهرستانی مطابق قانون و مقررات مربوطه

6ـ پيگيري مصوبات مجمع عمومي

7ـ پذيرش عضويت اعضاي جديد

8ـ پيشنهاد ميزان حق عضويت سالانه به مجمع عمومي

9ـ پيشنهاد اصلاح و تغيير در مرامنامه يا اساسنامه به مجمع عمومي

10ـ تصويب تشكيلات و واحدهاي مورد نياز و تدوين شرح وظايف و اختيارات آنان

11ـ پيشنهاد انحلال ... حزب..

12ـ ‌تصميم گيري درخصوص پيشنهاد برگزاري هرگونه راهپيمايي و تجمع 

تبصره: برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 14ـ دبير كل عالی ترین مقام اجرايي حزب. است  كه منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی می باشد و  از بين اعضاي شوراي مركزي و با رأي اكثريت نسبي آنان براي مدت 3 سال ) انتخاب شده و رياست آنرا بعهده دارد وظايف و اختيارات دبيركل به شرح زير است :

1ـ‌ اعلام دستور جلسه شوراي مركزي به اعضاء

2ـ پيگيري مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر اجراي آن

3ـ ارائه گزارش ساليانه عملكرد. حزب.... به مجمع عمومي 

4ـ‌ پيشنهاد انتخاب ، قبول استعفا و عزل اعضاي هيأت اجرايي به شوراي مركزي و صدور احكام مربوطه 

5ـ دعوت به برگزاري مجمع عمومي در موعد مقرر و اجراي مصوبات آن

6ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول حزب

7ـ افتتاح و رسيدگي به حسابهاي حزب... و پرداخت ديون و وصول مطالبات

8ـ اقامه دعوي از طرف حزب .... و يا جوابگويي به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه مراجع قضايي و حل و فصل دعاوي از طريق سازش يا انتخاب وكيل

9ـ پيشنهاد ايجاد تشكيلات و واحدهاي مورد نياز و شرح وظايف آنها به شوراي مركزي 

10ـ انتشار بيانيه ها و موضعگيري در خصوص مسائل و جريانهاي مختلف كشور از طرف حزب.....

11ـ پاسخگويي به كليه تصميمات اقدامات و عملكرد . حزب

تبصره 1: يكي از اعضاي شوراي مركزي به پيشنهاد دبيركل و تصويب شوراي مركزي بعنوان قائم مقام دبيركل تعيين مي گردد تا در غياب وي وظايف او را انجام دهد . 

تبصره 2: دبيركل گزارش مجموعة اقدامات و فعاليتهاي حزب ........ را در پايان هر سال شمسي جهت بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قانون قرار خواهد داد.

ماده 15ـ هيأت بازرسي :

هيأت بازرسي از .. 3) نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل از افرادي كه آشنا به امور بازرسي مي باشند تشكيل شده كه توسط مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شوند. بازرسان مي توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت نمايند.

بازرسان داراي وظايف زير مي باشند :

1ـ نظارت بر عملكرد شوراي مركزي ،دبیرکل و سایر ارکان حزب.......

2- نظارت بر عملکرد کمیته ها و  واحدهای اجرایی. حزب..

3ـ بررسي كليه دفاتر ، اسناد و اوراق مالي حزب. و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومي

4ـ رسيدگي به گزارشهاي واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شوراي مركزي

5ـ بررسي صحت روند امور در راستاي انطباق با مرامنامه و اساسنامه حزب..

6ـ ارائه گزارش بازرسي اعم از روند حسن انجام كار يا تخلفات احتمالي اركان به مجمع عمومي

7ـ بررسي گزارش سالانه شوراي مركزي ( مالي و غير مالي )

تبصره 1: اعضاي شوراي مركزي و خويشاوندان سببي و نسبي آنان نمي توانند متقاضي عضويت در هيأت بازرسي شوند.

تبصره 2: اعضاي هيأت بازرسي نمي توانند در هيچيك از اركان ديگر تشكل مسئوليت داشته باشند.

تبصره 3:كليه اسناد و مدارك حزب.... اعم از مالي و غيرمالي در صورت درخواست بازرسان بدون قيد و شرط بايد بوسيله شوراي مركزي جهت بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد.

ماده 16: هيأت اجرايي :

هيأت اجرايي متشكل از مسئولين واحدهاي اجرايي مي باشد كه از بين اعضاي اصلي توسط دبيركل انتخاب خواهند شد و وظايف زير را بعهده دارند :

1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي مركزي و موارد ارجاعي از سوي دبيركل

2ـ برنامه ريزي و اداره امور اجرايي مربوطه و گزارش نوبه اي آن به دبيركل  

3ـ فراهم آوردن زمينه برگزاري كنگره پس از تصويب شوراي مركزي

4ـ واحدهاي اجرايي عبارتند از ...دبیرخانه... حزب..

 

فصل چهارم : نحوه ارتباط دبيركل با كميسيون ماده 10

 

ماده 17: علاوه بر ساير موارد مندرج در اين اساسنامه دبيركل موارد زير را به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال مي نمايد:

1ـ گزارش برگزاري مجامع عمومي و گزارش دبيركل به آن

2ـ كليه بيانيه ها ، اطلاعيه ها و بولتن ها

3ـ يك نسخه از تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب اركان

4ـ گزارش بازرسان

5ـ گزارش هرگونه اجتماع يا راهپيمايي كه به موجب قانون فعاليت احزاب و گروه های سیاسی برگزار مي شود.

6ـ گزارش اجمالي اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتايج حاصله

7ـ گزارش تعداد اعضاي حزب........... و كاهش و افزايش آن بصورت سالانه

8ـ اعلام آمار دفاتر و شعب تشكيل شده بصورت سالانه

 

 

 

فصل پنجم : منابع مالي و درآمدي

ماده 18: منابع مالی ... حزب..... عبارتند:

الف) حق عضویت اعضاء

ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ،اهداف و اساسنامه

د) کمک ها و یارانه های دولتی

تبصره (1): حزب.......... هيچگونه اشتغال به عمليات تجاري ، اعتباري و انتفاعي نخواهد داشت .

تبصره (2): كليه اسناد مالي و اوراق تعهد آور به امضاء مسئول واحد امور مالي و دبيركل و مهر .... حزب.. معتبر خواهد بود.

تبصره (3): دريافت هرگونه كمك مالي خارجي ممنوع مي باشد.

تبصره(4):هر گونه استفاده حزب...از منابع و امکانات دولتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد.

ماده 19: کلیه در آمدها ، منابع ، مصارف و هزينه هاي .. حزب.... در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها قرار مي گيرد..

تبصره 1: سال مالي .. حزب. منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ..اسفند ماه ....... ختم مي شود.

تبصره 2: كليه درآمدها و وجوه . حزب... در حساب مخصوصي بنام .. حزب... نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور نگهداري مي شود.

 

فصل ششم : انحلال

ماده 20: اصل بر فعاليت مستمر .. حزب... مي باشد با اين وجود در صورت پيشنهاد  اعضاي شوراي مركزي و تصويب دو سوم اعضاء مجمع عمومي  و پس از تصويب كميسيون ماده 10 . حزب....منحل خواهد شد.

تبصره(1):در صورت انحلال ... حزب.امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل انجام می شود.

تبصره(2):هر نوع فعالیت با عنوان  حزب.........پس از انحلال ممنوع می باشد.

 

 

ماده 21:فعالیت.. حزب.... در موارد زير خاتمه می یابد :

  • 1- انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور
  • 2- حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
  • 3- توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10

تبصره:در صورت توقیف پروانه فعالیت حزب.......اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

فصل هفتم : مواد متفرقه 

ماده 22: مكاتبات رسمي حزب.. با امضاي دبيركل و يا قائم مقام وي و با مهر .. حزب... انجام مي شود.

دبيركل در حفظ سربرگ ، مهر و نشان حزب.. داراي مسئوليت قانوني مي باشد.

ماده 23: اقداماتي كه در مرامنامه و اساسنامه پيش بيني شده و نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط دارد ، پس از كسب مجوز مربوطه قابل اجرا مي باشد.

ماده 24:. حزب......موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزدها یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برساند.

ماده 25: تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

ماده 26: مرامنامه و اساسنامه . حزب.. پس از صدور پروانه فعاليت به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي شود.

اين اساسنامه در هفت فصل و 26 ماده و 33 تبصره در تاريخ ..................... به تصويب هيأت مؤسس و در تاريخ ...................................... به تأييد كميسيون ماده 10 رسيد.