نوشته شده توسط admin دسته: خبر
نمایش از 26 ارديبهشت 1396 بازدید: 1872
پرینت

مرامنامه حزب سبز 

کاد الفقر ان‌ يكون‌ كفرا (حديث‌ نبوي) 

نزديك‌ است‌ كه‌ فقر باعث‌ كفر شود. 

آنانكه‌ بخدا ايمان‌ آوردند و نيكوكار شدند ما هم‌ اجر نيكوكاران‌ را ضايع‌ نخواهيم‌ گذاشت‌. بلكه‌ اجر عظيم‌ بهشتهاي‌ عدن‌ كه‌ نهرها زير درختانش‌ جاريست‌ خاص‌ آنهاست‌ در حاليكه‌ در آن‌ بهشت‌ برين‌ زيورهاي‌ زرّين‌ بيارايند و  لباسهاي‌ سبز  حرير و ديبا در پوشند و بر تختها (به‌ عزّت‌) تكيه‌ زنند (كه‌  آن‌ بهشت‌) نيكو اجري‌ و خوش‌ آرامگاهي‌ است‌. 

الف‌ ـ اهداف‌: 

1ـ بنيان‌ مدينه‌ فاضله‌ بر اساس‌ تعاليم‌ عاليه‌ اسلام‌ و ظهور اسلام‌ در تمام‌ شئونات‌ انساني‌ ، اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، سياسي‌ و اخلاقي‌ ملّت‌ ايران‌ و فقر زدائي‌ با دفاع‌ از حقوق‌ بشر بر اساس‌ عدالت‌ اجتماعي‌، آزادي‌، استقلال‌ و حفظ‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ افكار عمومي‌ مي‌باشد. 

2ـ تلاش‌ براي‌ وحدت‌ و انسجام‌ نسل‌ جوان‌ در جهت‌ احياء و ارتقاء هويت‌ اسلامي‌ و افتخارات‌ ملي‌ براي‌ تعالي‌ انسان‌ به‌ منظور نيل‌ به‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ بزرگ‌ ملي‌ مذهبي‌. 

3ـ دفاع‌ از منزلت‌ جوانان‌ و ارج‌ نهادن‌ به‌ توانمنديهاي‌ آنان‌ و ارتقاء روحيه‌ نشاط‌ و بالندگي‌ در جهت‌ حضور فعال‌ جوانها در امور مختلف‌ فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور. 

ب‌ ـ خط‌ مشي‌: 

1ـ تفكر الهي‌ حزب‌ بر اساس‌ انديشه‌ پوياي‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ (ص‌) مي‌باشد. 

2ـ حزب‌ سبز در چارچوب‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ فعاليت‌ خواهد نمود. 

3ـ برابري‌ و روابط‌ انساني‌ با رعايت‌ حقوق‌ و شئونات‌ زنان‌ و مردان‌ بر اساس‌ اسلام‌ استوار مي‌باشد. 

4ـ مخالفت‌ با تفتيش‌ عقايد و سانسور و آزادي‌ ارائه‌ نظرات‌ و عقايد از اصول‌ حزب‌ مي‌باشد. 

5ـ مخالفت‌ با نژادپرستي‌، شكنجه‌، هتك‌ حرمت‌ و حيثيت‌ افراد و مبارزه‌ با بي‌عدالتي‌ از اصول‌ حزب‌ مي‌باشد. 

6ـ حفظ‌ محيط‌ زيست‌ انساني‌، دعوت‌ به‌ نيكي‌ و پرهيز از گناه‌ از اصول‌ حزب‌ مي‌باشد. 

7ـ رعايت‌ اخلاق‌ اسلامي‌ در تمام‌ امور از اصول‌ فرهنگي‌ هواداران‌ مي‌باشد. 

8ـ حزب‌ داراي‌ مجله‌ رسمي‌ و انتشارات‌ فرهنگي‌، سياسي‌ و آموزشي‌ بر اساس‌ قوانين‌ كشور خواهد بود. 

9ـ آرم‌ حزب‌ يك‌ نوار سبز همراه‌ با يك‌ گل‌ سرخ‌ مي‌باشد. 

10ـ هواداري‌ از حزب‌ هيچگونه‌ محدوديتي‌ براي‌ ديگر افراد از ساير اديان‌ و مذاهب‌ رسمي‌ كشور و ملل‌ جهان‌ ندارد. 

ج‌ ـ شعارهاي‌ حزب‌ سبز: 

1ـ نهضت‌ سبز:  نهضت‌ فرهنگي‌ و علمي‌ بر اساس‌ شايسته‌ سالاري‌. 

2ـ انديشه‌ سبز:  اعتقاد و عمل‌ به‌ تفكر پوياي‌ اسلام‌. 

3ـ سرزمين‌ سبز:  حفظ‌ محيط‌ زيست‌ انساني‌ و كرامت‌ انساني‌ و رشد و تعالي‌ در محيطي‌ سالم‌ و امن‌. 

4ـ سخن‌ سبز:  گفتگوي‌ تمدنها و انديشه‌ها در فضاي‌ صلح‌ و دوستي‌. 

5ـ اميد سبز:  اميد به‌ جوانان‌ پيشگامان‌ آينده‌ بهتر. 

6ـ اقتصاد سبز:  فقرزدائي‌ در ابعاد فقر اقتصادي‌، فرهنگي‌، سياسي‌ و علمي‌ بر اساس‌ شكوفائي‌ انساني‌. 

7ـ خانه‌ سبز:  تشكيل‌ كانون‌ گرم‌ خانواده‌ بر اساس‌ دوستي‌، محبت‌ و اخلاق‌ اسلامي‌. 

8ـ پرچم‌ سبز:  پرچم‌ ولايت‌، وحدت‌، عزت‌، استقلال‌ و صلح‌ و دوستي‌. 

9ـ انتخاب‌ سبز:  نهادينه‌ كردن‌ حضور و مشاركت‌ مردمي‌ در تحقق‌ جمهوريت‌ و اسلاميت‌ نظام‌. 

10ـ انتظار سبز:  آمادگي‌ و انتظار جهت‌ پيوستن‌ به‌ قيام‌ مهدي‌ موعود (عجل‌ الله تعالي‌' فرجه‌). 

د ـ مرامنامه‌ اين‌ حزب‌: 

اين‌ مرامنامه‌ در سه‌ بخش‌ و 23 بند در جلسه‌ مورخه‌ 1378 كميسيون‌ ماده‌ 10 قانون‌ احزاب‌ و جمعيتها به‌ تصويب‌ رسيد و هرگونه‌ تغيير در مفاد آن‌ قبلاً به‌ اطلاع‌ كميسيون‌ مذكور خواهد رسيد. تا نسبت‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و اعلام‌ نظر نمايد

ضمناً در متن مرامنامه تصریح گردد:

حزب..سبز... التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام مي دارد.